Poster: Wang Bing

Poster: Wang Bing

Poster for the exhibition by Wang Bing
Design: Dan Solbach
 
Format: F4
89.5 x 128 cm
 
CHF 25

Contact