Poster: Heji Shin

Poster: Heji Shin

Poster for the exhibition by Heji Shin
Design: Dan Solbach
 
Format: F4

89.5 x 128 cm
 
CHF 25

Contact